Loading

گروه دانشجویی اهبا

گروه دانشجویی اهبا

گروه دانشجویی اهبا

گروه دانشجویی ارتقای هویت بام ایران (اهبا) متشکل از دانشجویان دغدغه‌مند و نخبه بروجن است که با درنظرگرفتن مشکلات آموزشی و با رویکرد اصلاحی و تلاش جهادی قصد کمک به وضعیت آموزش عالی در سطح استان را دارد. پر واضح است استانی با این پتانسیل قطعا شایستگی شرایطی بهتر خصوصا در حوزه آموزشی را خواهد داشت، باشد که بتوان با استفاده از این ظرفیت پنهان، قدمی مثبت در جهت ارتقای هویت علمی استان برداشت.

فعالیت‌های اهبا

امور آموزشی

امور مطالعاتی

امور خیریه

یادگیری با طعم لذت